Akadeemiline postitus

Juhtimine on seotud inimeste, ülesannete või protsesside mõjutamise ja suunamisega, et saavutada planeeritud eesmärke. Juht peab oskama töötajaid suunama nii, et nad saavutaksid organisatsiooni eesmärgid ja juhtimine toimuks igas institutsioonis.  Neli tegevust , mis on juhtimise funktsioonidena kõige sagedasemad on: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine.  (Oha, 2014)

Koolides ja lasteaedades organiseerib tööd direktor ning teda abistab õppealajuhataja. Seega peab juht igapäeva olukordades eesmärke sõnastama, kavandama tegevusi, mis aitaks tal eesmärke saavutada. Juht peab komplekteerima meeskondi, organiseerima tegevusi, kontrollima, et töötajad peaksid kinni kokkulepetest, pakkuma tagasisidet tehtud töö eest ja hoolitsema, et inimesed oleksid motiveeritud. Juht peab kavandama muudatusi ja neid elluviima ning tehtud analüüsima. (Oha, 2014)

Lasteasutuses töötavad inimesed on õpetajad, kes peavad oskama tegevusi lõimida iga ainevaldkonnaga ning suutma ajaga kaasas käia. Haridustehnoloogia on üpris uus valdkond, millega õpetaja peab nüüd arvestama ning pakkuma lastele digivahendeid kasutavaid õppetegevusi.  Järjest rohkem aga leiab lasteaedades inimesi, kelle ametinimetus on haridustehnoloog.

Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab vastavat digitehnoloogiaalast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on nõustada ja toetada õpetajaid ja juhtkonda, pakkuda välja uusi innovaatilisi lahendusi, koordineerida digiõppe alast tegevust. (Haridustehnoloogia veebileht)

Kuna haridustehnoloog ei ole lihtsalt õpetaja vaid see, kes peab töötama koos juhtkonnaga ning omama teadmisi organisatsiooni juhtimisest. Haridustehnoloog nõustab ja toetab rühmaõpetajaid õppetegevustes, kus tuleb kasutada digivahendeid. Samuti  on tema roll tuua lasteaeda uuendusi ning motiveerida kaastöötajaid olema avatud ning proovima uusi lahendusi õpetamiseks. Haridustehnoloog peab olema teadlik juhtimise alustest, sest ta osaleb õppeasutuse arengukava koostamisel, võimalusel korraldab sisekoolitusi, koostab materjale digivahendite kasutamiseks,  osaleb erinevates IT valdkonna projektides, et täiendada oma töökoha IKT vahendite kogu. Haridustehnoloog on asutuses esimene, kes tutvub ka katsetab uusi vahendeid ning hiljem saavad seda proovida kõik teised töötajad. Peamine oleks see, et vähemalt üks inimene lasteasutuses oskaks kasutada digivahendit ning nõustab ja abistab õpetajaid.

Töötajate omavaheline koostöö on edukas kui kõigil on ühised eesmärgid, rahulolu inimsuhetega töökohal ning moraalsed normid ja väärtused. Juht peab kaasama kogu meeskonda, et saavutada ühist eesmärki ning hindama meeskonnatööd alluvate ja juhtide vahel. Oluline on töötajatega suhtelmine ja otsuste langetamine. Hea meeskonnatöö taga on töötajate motiveerimine. Samuti on vajalik hea töökeskkond, kus inimesed usaldavad teineteist, täidavad tööülesandeid ning naudivad kaastöötajatega suhtlemist. Juhi ülesanne on luua vastavaid uskumusi igas töötajas. (Oha, 2014)

Haridustehnoloog peab koostööd tegema kõikide töötajatega nii juhtkonnaga kui õpetajatega. Sisekoolitustel saab tehnoloog jagada oma teadmisi IKT valdkonnast ja julgustama neid proovima uusi asju. Tihtipeale on õpetajad need, kes ei soovi tuua õppetegevustesse uuendusi, kuna vanemad pedagoogid ei ole tehnoloogiaga sõbrad. Seega peaks haridustehnoloog neid julgustama, suunama ja abistama õpetajaid igal sammul. Koostöö juhtkonnaga on samuti oluline, direktorile tuleb selgitada miks teatuid IKT vahendeid asutusele vaja võik minna ja leida ühine vaade, kuidas neid vahendeid hankida. Järelikultpeab ka haridustehnoloogil olema mitmeid juhile iseloomulike omadusi.

Haridustehnoloogial on muutuvas ühiskonnas märksa suurem roll kui kümme aastat tagasi ning see eeldab, et asutustest töötaksid antud valdkonnas pädevad inimesed. Seega peab juhil ja haridustehnoloogil olema omavahel hea koostöö, et muuta töökoht kaasaegseks. Neil peavad olema ühised eesmärgid ning motiveeritus tegeleda oma töökoha arendamisega. Juht on inimene, kes organiseerib töötajate tööd, motiveerib inimesi, abistab teisi. Seda sama peaks tegema ka haridustehnoloog, ainult tema valdkonnaks on tehnoloogia ning seetõttu on oluline, et tehnoloog jagaks teadmisi juhtimise valdkonnast.

Kasutatud allikad:

Eesti Haridustehnoloogide Liit veebileht. Kasutatud aadressil:

http://www.haridustehnoloogid.ee/haridustehnoloogidest/

Oha, L. (2014) Juhtimisstiili ja eestvedamise mõju töömotivatsioonile raamatupidamisteenuseid pakkuvates ettevõtetes. [Magistritöö]. Tartu: Eesti Maaülikool.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s